برچسب : دیدگاه

رمزهای موفقیت

اشو

مهسا زکی زاده
اشو صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن. بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو. انگار قرار است آن روز اتفاقی کامل با ارزشی بیکران...