برچسب : دیوان حافظ

ادبیات

بررسی رزق و روزی از نگاه حافظ شیرازی

محمد زکی زاده
در بیان اختصاص های شعری حافظ توجه خاص او به صنعت های مختلف لفظی و معنوی در بیت های خود به نحوی است که کم تر بیتی از شعرهای او را می توان خالی از...