برچسب : دیوید پارک

معرفی کتاب

معرفی کتاب «سفر به سرزمین غریب» نوشته دیوید پارک

نویسنده
این سفر فرصتی است برای تام تا خاطرات، رنج ها و اسرار زندگی اش را مرور کند. احساس گناه، عذاب وجدان، شک و نگرانی از تام انسانی درونگرا ساخته است....