برچسب : ذکر

عارفانه

چه خواهی که نداری و برای تو نیست؟!

سوخته
نامه ها برنامه ها دستور عرفانی باری، بیمار بیدار پیش از آنکه دست از جان بشوید و منادی حق را لبیک بگوید طبیب طلبد و درد خویش را بدو گوید و درمان جوید، از این...