برچسب : رأی دیوان عدالت اداری

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ دسته: ماده ۱۳ ق.م.م موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر عدم ابطال...