برچسب : رساله رابطه علم و دین

عارفانه

فرق اصلی میان علم الهی و علوم غیر الهی

Khalili21
فرق اصلی میان علم الهی و علوم غیر الهی، مشاهده حق و یا حدودیست که از جانب صاحبان علوم مطرح است.  اگر صاحب علمی علمش را فوق حدودی که در علمش مقرر است مشاهده کرد...