برچسب : رساله عشق ابو علی سینا

ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل هفتم

محمد زکی زاده
رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل هفتم / در خاتمه فصول و اینکه همه موجودات عالم عاشق خیر مطلقند ...خبر مطلق و علت اولی نظر به آن جود و بخشش ذاتی خود مایل...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل ششم

محمد زکی زاده
رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل ششم / در بیان عشق نفوس الهیه و اینکه علت اولی، خیر مطلق و دارای جمیع خیرات و معشوق نفوس الهیه است....
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل پنجم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل پنجم / در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه ... سه چیز است که به دنبال عشق به صور حسنه ممکن است پدید آید:...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل چهارم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل چهارم / در بیان عشق نفوس حیوانی ... چیزی که نزد عوام مشهور و قابل انکار نیست قوه شهویه حیوانی است و معشوق این قوه در عموم حیوانات سوای...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل سوم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل سوم / در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات ... عشق مختص به قوه مغذّیه که سبب و مبدا شوق اوست برای غذا در موقع احتیاج و...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل دوم

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل دوم / در بیان وجود عشق در بسایط غیر حیّه ... اما عشق غریزی صورت، از دو وجه ثابت می شود: یکی آن است که همیشه اوقات ملازم با...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / فصل اول

محمد زکی زاده
وجود این عشق در سرشت جمیع موجودات، مخمر و غیر مفارق است؛ چه اگر مفارق باشد و لازمه ذات آنها نباشد لازم می آید که به عشق دیگری محتاج شوند تا بتوانند آن عشق کلی...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / مقدمه

محمد زکی زاده
چنین فرماید رئیس فلاسفه اسلام، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا در جواب سوال شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی: این رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق نوشته ام، مشتمل است...