برچسب : رساله علم و دین

عارفانه

طریق مشاء و اشراق

سوخته
علم فکری و علم شهودی اصطلاح دیگری نیز در مورد علم فکری و علم شهودی وجود دارد و آن اینکه گاهی از علم فکری تعبیر به طریق مشاء و از علم شهودی تعبیر به طریق...
عارفانه

سکوت باطن را می انگیزاند و نطق ظاهر را

Khalili21
سکوت و نطق اثرات خاموشی سکوت باطن را بر می انگیزاند و نطق ظاهر را، آنکه سکوت می کند از حرف زدن طفره می رود و آنکه سخن می گوید دائما مشغول کلام گفتن است....