برچسب : رساله میل کلی

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش پایانی)

محمد مهدیان
یکی از مسائل مهم ضروری دینی که حاکی فنون ریاضی در متن زندگانی اجتماعی و انفرادی انسان قرار دارد، امر قبله است که این امر لزوم محاسبه حرکت میل کلی و اقبال و ادبار در...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش چهارم)

محمد مهدیان
در زیجات ابتدا بحث میل کلی و طرق تحصیل آنرا ذکر کرده اند، سبب تقدیم آنرا علامه نیشابوری در شرح فصل یازدهم مقاله اولی مجسطی عنوان کرده است، وی گوید: سبب تقدیم معرفت میل کلی...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش سوم)

محمد مهدیان
بنا بر قاعده مذکور میل کلی در این تاریخ که یکهزار و چهارصد هجری است 23 درجه و 25 دقیقه و 50 ثانیه است، زیرا از مبداء تاریخ زیج بهادری تاکنون باینصورت است....