برچسب : رسانه جمعی

ادبیات ادبیات و هنر هنر

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۱)

امیرپاکنژاد
کتاب و کتابخوانی ... معضل کتاب نخواندن _فارغ از تاریخ پیدایی آن_ از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین بحران‌ فرهنگی زمانه‌‌ی ماست که پرداختن به تأثیرات گوناگون آن «هفتاد من کاغذ» می‌طلبد....