برچسب : رستاخیز کلمات

ادبیات ادبیات و هنر

گزینش فردوسی در تقابل واژه ها؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
شفیعی کدکنی درباره شاهنامه فردوسی ... گزینشِ فردوسی در تقابلِ واژه‌ها، چه فرمی به وجود آورده است که تمامِ معمارانِ زبانِ فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی ندارند....