برچسب : رشد مغز

سلامت کودک

رشد و تکامل کودکان به چه صورت است

کودک من
رشد و تکامل کودکان تأخیر رشد و نمو در ماه های اول تولد منجر به آسیب ماندگار در تمام عمر خواهد شد؛ بنابراین ضروری و ارزشمند است که در سال اول تولد، هر ماه و...