پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402
آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی

رضا صادقی

آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی

آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی + متن

آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی + متن: تو اتاقت گریه کردی تو خیابون آسمون ابری شد بارون زد/ اول صبح پرده ها رو تا کشیدی تو روز روشن باز شب اومد/ وقتی…