برچسب : رنگ گرم

ادبیات و هنر رنگ شناسی گرافیک

چهره رنگ (بخش دوم)

بهناز بختیاری
شناخت رفتارها، شخصیت ها و توانایی های رنگ بسیار پیچیده ولی قانونمند است. تنوع رنگ ها سر به میلیون ها می زند، اما اگر قادر باشید این تنوع را دسته بندی کنید، آن گاه این ...