برچسب : روانشناسی بازار

آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

پول هوشمند چیست و چگونه وارد یک سهم می شود؟

هادی جنگجو
آشنایی با مفهوم پول هوشمند در بازار سرمایه پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و...