برچسب : روش مولر

آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش کشیدن الگوی شلوار راسته (الگوی پشت شلوار)

آنجل
برای رسم الگوی شلوار (پشت شلوار) ابتدا الگوی جلوی شلوار را می کشیم، از نقطه 20، 2 تا 4 سانتی متر بالا می رویم (برای افراد چاق 4 سانتی متر و لاغر 2/5 تا 3...
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش کشیدن الگوی شلوار راسته (الگوی جلوی شلوار)

آنجل
آموزش کشیدن الگوی شلوار راسته... اول قد شلوار را از وسط کاغذ الگو مشخص می کنیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش کشیدن الگوی شلوار پیلی دار

آنجل
الگوی قسمت جلوی شلوار پیلی دار را بر اساس 1/4 دور باسن بعلاوه 1-3 سانتی متر می کشیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش برطرف کردن ایراد باسن در الگو

آنجل
بعد از کشیدن الگو بر اساس قد پهلو و تبدیل الگو به الگوی فون، از انتهای پنس جلو و پشت، خطی به طرفین چپ و راست می کشیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش برطرف کردن ایراد باسن برجسته در الگو

آنجل
الگوی پشت را از خط وسط می چینیم. همچنین خط 1/3 و مقدار اضافی را (به علت برجستگی باسن و پهلو) روی خط چیده شده، افقی باز می کنیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش برطرف کردن ایراد شکم برجسته در الگو

آنجل
در شکم برجسته خطوط روی شکم کشیده می شود و یا پایین دامن از قسمت جلو بالا می ایستد. الگو را بر اساس قد پشت می کشیم....