برچسب : روی ماه خداوند را ببوس

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور

ارغوان فاطمی
روی ماه خداوند را ببوس نوشته مصطفی مستور ...ما در بین داستان های ایرانی معمولاً داستان هایی که در قالب فلسفه در بستر رویداد جاری شوند کم داریم و این کتاب از این حیث قابل...