برچسب : زبان و ادبیات فارسی

ادبیات

بررسی و تأمل در باب ششم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
باب ششم قابوس نامه در ارزش دانایی و هنر ... در فُزونی گُهر از فزونی خِرد و هنر بدان ای پسر که مردمِ بی هنر دایم بی سود بُوَد چون مغیلان (۱) که تن دارد...
ادبیات مطالب ویژه

بررسی و تأمل در باب پنجم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب پنجم قابوس نامه یا نصیحت نامه....اصل و اساس هستی و به وجود آمدن فرزند پدر و مادر هستند پس فرزند اگر از روی عقل و خرد نگاه کند برخود واجب...
ادبیات

بررسی و تأمل در باب اول قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب اول قابوس نامه عنصرالمعالی...آگاه باش ای پسر که هیچ نیست از بودنی و نابودنی و شاید بود (1) که آن شناختهٔ مردم نگشت چنان که اوست....