برچسب : زرین کوب

ادبیات ادبیات و هنر

شاهنامه و ملیت ایرانی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
شاهنامه و ملیت ایرانی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی... پاره ای از مردم کوته نظر روایات شاهنامه را به کلی عاری از حقیقت یا آمیخته با افسانه دانسته اند....