برچسب : زنبور عسل

رمزهای موفقیت

تلاش

مهسا زکی زاده
تلاش زنبور برای جمع کردن یه لیوان عسل، ” دو میلیون ” بار روی گلها می نشیند. ما حاضریم چند بار تلاش کنیم تا به هدفمان برسیم؟ تحلیلک  ...