برچسب : زندگینامه جبران خلیل جبران

ادبیات زندگینامه افراد موفق

زندگینامه جبران خلیل جبران نویسنده مشهور لبنانی

مهران توفیقی
جبران خلیل جبران نویسنده مشهور لبنانی است که در خانواده ای تهیدست در لبنان به دنیا آمد. وی در اوایل نوجوانی به آمریکا مهاجرت کرد و در آن جا هوش و ذکاوت خود را به...