برچسب : زندگینامه میرزا محمدتقی خان فراهانی

زندگینامه افراد موفق موفقیت

زندگینامه امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار

مهران توفیقی
اسم اصلی امیرکبیر میرزا محمدتقی خان فراهانی است. وی در سال 1222 در فراهان از توابع اراک به دنیا آمد. پدرش در دستگاه میرزا بزرگ، پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌‌ مقام سمت آشپزی داشت. مادر امیرکبیر...