برچسب : زندگی تان را در هفت روز تغییر دهید

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «زندگی‌ تان را در هفت روز تغییر دهید» نوشته پل مک کنا

نویسنده
شما در دست خود کتابی دارید که می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد. آیا به نظرتان ادعای عجیب و غریبی می نماید؟ بسیاری از کسانی که من راهنمای آن‌ها بوده‌ام تا به خواسته‌های...