برچسب : زندگی خوب از نگاه خیام

رمزهای موفقیت

زندگی خوب از نگاه خیام

هادی جنگجو
برای داشتن یک زندگی خوب همین دو بیت رباعی خیام کافیست:     “تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه” “پرکن قدح باده که معلومم نیست...