برچسب : زندگی نامه ویکتور ورم

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه ویکتور وروم نویسنده کتاب «رهبری و تصمیم گیری

مهران توفیقی
نظریات ویکتور ورم کمک بسیار مؤثری در زمینه رابطه بین روانشناسی و مدیریت است. نمایه های ارائه شده توسط ویکتور ورم در حکم اصول روانشناسی صنعتی قرار گرفته است. الگوهای تصمیم گیری که توسط او...