برچسب : سال بلوا

ادبیات معرفی کتاب

معرفی رمان سال بلوا نوشته عباس معروفی

ارغوان فاطمی
همزمان با جنگ جهانى دوم خانواده اى سه نفره به سنگسر مى روند تا زندگى خود را آنجا ادامه دهند، اما درگير حوادثى تلخ مي شوند....