برچسب : سامانه سنتی مشاغل

راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ دعوت به هیئت حل اختلاف سنتی مشاغل

محمد مهدیان
در حالت کلی برگ دعوت به هیئت زمانی صادر می گردد که مودی نسبت به مالیات و یا درآمد مشمول مالیات خود معترض بوده و پرونده قابل طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد....
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ قطعی مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
برگ قطعی مالیات زمانی صادر می گردد که فرآیند رسیدگی به یک پرونده و اظهارنامه مالیاتی به سرانجام رسیده و مالیات نهایی مؤدی پس از بررسی توسط کارگروه رسیدگی و احیاناً اعتراض های وی تعیین...
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد مشاغل قابل مطالبه از مؤدی و البته اطلاعات دیگری همچون مشخصات عمومی و ... در برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل قابل رؤیت است....
راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – برگ گزارش رسیدگی سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
پس از ابلاغ دعوتنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک درآمد و هزینه از سوی مودی، نوبت به بررسی اسناد ارائه شده و صدور گزارش رسیدگی می رسد. گزارش رسیدگی در سامانه سنتی مشاغل در...
راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – دعوتنامه اسناد و مدارک سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
صاحبان مشاغل مکلفند سالانه در موعد مقررشده در قانون مالیات‌های مستقیم (در حال حاضر، حداکثر تا پایان خردادماه) نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند. پس از این مرحله، نوبت به سازمان امور مالیاتی...
راهکارهای مالیاتی

اطلاعات عمومی برگه‌های مالیاتی سنتی مشاغل

محمد مهدیان
تا پیش از مالیات عملکرد سال 1396 صدور برگه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل در سامانه سنتی مشاغل انجام می‌گرفت. از این رو آشنایی با برگه‌های مذکور برای مؤدیانی که در سال‌های پیش از 1396 دارای سابقه...