برچسب : سامانه مودیان

راهکارهای مالیاتی مالیات

وظایف و تکالیف مشمولین پایانه های فروشگاهی

محمد مهدیان
صندوق مکانیزه فروش و یا پایانه فروشگاهی دستگاهی است که امکان اتصال به شبکه ها و پایانه های الکترونیکی رسمی پرداخت و سامانه مودیان را دارا بوده و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد....