برچسب : سانحه

سلامت کودک

اضطراب و اختلالات اضطرابی در کودکان

کودک من
اضطراب اضطراب عبارت است از احساس وحشتی که غیر بیماری زا است. در طول زندگی با شرایط اضطراب انگیزی مواجه شده‌ایم که هیچ‌کدام بیماری محسوب نمی‌شده است. اضطراب موجب پاسخ های فیزیولوژیک طبیعی در بدن...