برچسب : ستاره صبحگاهی

آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی ۴ – الگوی ستاره ی عصرگاهی)

هادی جنگجو
الگوی ستاره ی عصرگاهی الگوی ستاره ی عصرگاهی از سه کندل تشکیل شده است و به عنوان تریگر و نشانه ای برای تغییر روند صعودی به نزولی مورد استفاده قرار میگیرد. ستاره ی عصرگاهی در...
آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی ۳ – الگوی ستاره ی صبحگاهی)

هادی جنگجو
الگوی ستاره ی صبحگاهی لگوی ستاره ی صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است و به عنوان تریگر و نشانه ای برای تغییر روند نزولی به صعودی مورد استفاده قرار میگیرد. ستاره ی صبحگاهی در...