برچسب : سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

بازار سرمایه تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام، بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج ۱ اصلی خود وارد اصلاح موج ۲ خود شد که این اصلاح را به شکل دبل زیگ...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 خود شد که این اصلاح را به شکل دبل...