برچسب : سعدی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در محضر سعدی شیرازی / رنجور عشق به نشود جز به بوی یار

محمد زکی زاده
در محضر سعدی شیرازی ... رنجور عشق به نشود جز به بوی یار / ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست...
ادبیات ادبیات و هنر

رستاخیز کلمات / به بهانه بزرگداشت سعدی شیرازی

محمد زکی زاده
سعدی در رستاخیز کلمات ... یکی از شگرف ترین سخنان در تاریخ الاهیّات بشری این سخن عارفان ایرانی است که گفته اند: اَقوَی العُلومِ اَبعَدُها مِنَ الدلیل...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

ای بی بصر من می روم؟ او می کشد قلاب را / به بهانه بزرگداشت سعدی

زهرا فخرایی
سعدی گنجینه ارزشمند زبان پارسی است که با کلمات جادویی، خواننده را سِحر می کند و در دنیای موسیقایی کلام زیبایش او را به ماوراء می برد، به رقص سخن در جشن زیبای کلمات....
ادبیات شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با شیخ اجلّ سعدی

زهرا فخرایی
سعدی یکی از بزرگترین سخن سرایان جهان است که در سده هفتم هجری در شیراز متولد شد. کلام سعدی روشن و روان و در عین حال سهل و ممتنع است....
ادبیات ادبیات و هنر

خاتمه الکتاب گلستان سعدی

محمد زکی زاده
بعد از سپری کردن این مسیر و شصت و پنج مطلب از دیباچه تا باب هشتم در این مطلب که آخرین مطلب درباره گلستان سعدی است به خاتمة الکتاب می پردازیم....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدی که نخورد و بنهد. هرکه ترک شهوات از بهر قبول خلق داده است از شهوتی حلال در شهوتی حرام افتاده است....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت اول)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟...
ادبیات ادبیات و هنر

باب ششم گلستان سعدی / در ضعف و پیری (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
در ادامه مطالب گلستان سعدی به باب ششم ( در ضعف و پیری ) می پردازیم. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کُنجی نشست و گریان همی‌گفت......
ادبیات ادبیات و هنر

باب ششم گلستان سعدی / در ضعف و پیری (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
در ادامه مطالب گلستان سعدی به باب ششم ( در ضعف و پیری ) می پردازیم. گفتم: چون روم که نه پای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند: رفتن و نشستن به که...
ادبیات ادبیات و هنر

باب ششم گلستان سعدی / در ضعف و پیری (قسمت اول)

محمد زکی زاده
در ادامه مطالب گلستان سعدی، به باب ششم( در ضعف و پیری ) می پردازیم. مهمان پیری بودم در دیار بَکر که مال فروان داشت و فرزندی خوبروی. شبی حکایت کرد که مرا در عمر...