برچسب : سغرب

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سغرب(سیمان غرب)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سغرب(سیمان غرب) همانطور که در تحلیل تکنیکال نمودار سهام سغرب (سیمان غرب) مشاهده می کنید این سهم در یک کانال در حرکت است. نمودار سهام سغرب الگوی هارمونیک AB=CD را...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۳)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه سخوز: سهام سیمان خوزستان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۰۲,۱۲۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۹۷ درصدی سهام قپیرا و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال قپیرا: سهام فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۲۵,۲۸۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه سیمان

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه سیمان سخاش: سهام سیمان خاش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۴۳۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : زیان ۵۲۶۶۸ میلیارد ریالی بانک سرمایه و خبرهایی از سهام کگل، فسرب و …

اخبار کدال حتوکا: سهام حمل و نقل توکا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶ ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش رشد برای بیشتر نمادهای سیمانی؛ سهام سغرب ۶۰ درصد، سدشت ۷۲ و…

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها سغرب: سهام صنایع سیمان غرب دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۱,۸۶۳ میلیون ریال...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه سیمان

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه سیمان ساراب: سهام سیمان داراب دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷۰,۵۹۹ میلیون ریال درآمد داشته...