برچسب : سفر معنوی

عارفانه

سفر معنوی

هادی جنگجو
معرفت نفس سفر معنوی سفرى که موجب ترفیع مقام انسان است سفر معنوى اوست، چه کمالات آن سویى انسان سازند؛ ولى دردا که سفرها از مطبخ به مبرز و از مبرز به مطبخ است. غرض...