جمعه/ 12 خرداد / 1402
حافظ شاعر منتقد

سنایی

حافظ شاعر منتقد

حافظ: شاعر منتقد

حافظ شاعر منتقد … نقد حافظ در بسیاری از موارد معطوف به یک گروه اجتماعی خاص یعنی متصوفه است.

سنایی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با حکیم سنایی غزنوی

سنایی در آغاز کار، چندی به مدح سلاطین مشغول بود ولی دیری نگذشت که به عالم تصوف و عرفان روی آورد. او چه در روزگار خود و چه در سده های بعد، همواره مورد تجلیل شاعران بوده و پس از مرگ نیز از اکرام و احترام بسیار برخوردار بوده است.