دوشنبه/ 14 آذر / 1401

سهام بکام

تحلیل تکنیکال سهام بکام – رشد عالی 385 درصدی

طبق تحلیل انجام شده و معرفی سهم بکام (کارخانجات تولیدی شهید قندی) در تاریخ 21 دی ماه 98 در محدوده ی قیمتی 17335 ریال اکنون سهام بکام با رشد عالی 385 درصدی در محدوده ی قیمتی 84176 ریال قرار گرفته است.