برچسب : سهام ثاخت

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین‌ المللی توسعه‌ ساختمان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان) طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام ثاخت مشاهده می کنید که این سهام بعد از اتمام موج ۲ اصلی خود، وارد موج ۳...