چهارشنبه/ 9 آذر / 1401

سهام ثپردیس

تحلیل تکنیکال سهام ثپردیس (سرمایه گذاری مسکن پردیس)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ثپردیس (سرمایه گذاری پردیس) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و اکنون پس از برخورد با کف پارالل روند صعودی را در پیش گرفته است. این سهام دو موج اصلی را پشت سرگذاشته و در حال تکمیل موج 3 اصلی است.