برچسب : سهام خاذین

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین) مشاهده می کنید، این سهام بعد از تکمیل موج های 1 (A) و 2 (B)، احتمالا در ابتدای موج 3 اصلی و در محدوده ی...