شنبه/ 13 خرداد / 1402
تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

سهام خاذین

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

همانگونه که در نمودار سهام خاذین مشاهده می کنید سهم پس از یک اصلاح عمیق قیمتی در قالب الگوی زیگ و همچنین الگوی هارمونیک شارک اصلاح خود را به پایان رسانده است.

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین) مشاهده می کنید، این سهام بعد از تکمیل موج های ۱ (A) و ۲ (B)، احتمالا در ابتدای موج ۳ اصلی و در محدوده ی قیمتی ۲۱۲۰ ریال بسر می برد.