یکشنبه/ 9 مهر / 1402
تحلیل تکنیکال سهام خرینگ

سهام خرینگ

تحلیل تکنیکال سهام خرینگ (رینگ سازی مشهد)

تحلیل تکنیکال سهام خرینگ (رینگ سازی مشهد)

همان طور که در تحلیل سهام خرینگ مشاهده می کنید سهم به نظر ۵ موج نزولی پایین آمده است و بعد از آن پس از برخورد با کف پارالل رسم شده، الگوی سر و شانه را تشکیل داده است.