شنبه/ 2 بهمن / 1400

سهام خپارس

تحلیل تکنیکال سهام خپارس (پارس خودرو)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خپارس مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام 3 موج اصلی، در حال حاضر در موج اصلاحی 4 بسر می برد و قیمت فعلی این سهام 6420 تومان است.