شنبه/ 15 بهمن / 1401

سهام دتولید

تحلیل تکنیکال سهام دتولید (داروسازی تولید دارو)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دتولید (داروسازی تولید دارو) مشاهده می کنید این سهام پس از رشد در قالب ۵ موج صعودی (۱ or A)، فاز اصلاحی عمیقی را طی کرده است که با توجه به تحلیل انجام شده می تواند به انتهای موج اصلاحی ۲ اصلی یا موج B رسیده باشد.