برچسب : سهام دشیری

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دشیری (شیرین دارو)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام دشیری (شیرین دارو) همان طور که در نمودار مشاهده می کنید سهام دشیری در درون یک پارالل و در حال حرکت در روند صعودی است. طبق تحلیل انجام شده بر...