دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

سهام سغرب

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

همان طور که در تحلیل سهام سغرب مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب مثلث به اتمام رسانده است و پس از برخورد با خط روند صعودی رسم شده به آن واکنش نشان داده است.

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

همان طور که در تحلیل سهام سغرب مشاهده می کنید سهم پس از برخورد با کف پارالل اصلاح خود را به اتمام رسانده است. سهم ریزموج ۱ خود را تمام کرده است و اکنون در انتهای ریزموج ۲ به سر می برد.