پنج‌شنبه/ 16 تیر / 1401

تحلیل تکنیکال سهام سهگمت (سیمان هگمتان)

سهام سهگمت

تحلیل تکنیکال سهام سهگمت (سیمان هگمتان)

طبق تحلیل تکنیکال سهام سهگمت این سهام 3 موج اصلی را به اتمام رسانده و در موج اصلاحی 4 بسر می برد.

این سهام در موج 4 اصلاحی تشکیل یک زیگ را داده است و پس از آن 4 ریزموج را ساخته است.