دوشنبه/ 14 آذر / 1401
تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

سهام سیدکو

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 خود شد که این اصلاح را به شکل دبل زیگ به پایان رسانده است.

این سهام بعد پایان موج 2 اصلی خود حدود پنجاه درصدی رشد داشته ،که بعد اون موج1.3 خود را تشکیل داده و اصلاح موج2.3 خود را به شکل زیگ بعد از برخورد و حمایت به خط پارالل به پایان رسانده ، و آماده صعود برای تشکیل موج3.3 خود می باشد.

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سیدکو مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج 1 وارد فاز اصلاحی موج 2 شده است.

نمودار سهام سیدکو پس از برخورد به سقف پارالل موج اصلاحی خود را آغاز کرد و در قالب یک کانال به کف پارالل رسیده است.