چهارشنبه/ 29 دی / 1400

تحلیل تکنیکال سهام شپترو (پتروشیمی آبادان)

سهام شپترو