برچسب : سهام شپدیس

تحلیل تحلیل تکنیکال

عملکرد عالی سهام شپدیس ؛ رشد ۴۰ درصدی طی ۲ ماه

زهرا دره شیری
تحلیل سهام رشد نزدیک به ۴۰ درصدی سهام شپدیس (پتروشیمی پردیس) همان طور که در تحلیل قبلی سهام شپدیس مشاهده کردید این سهام در محدوده قیمتی ۱۱۹۰۰ ریال معرفی شد. سه هدف قیمتی برای سهام...
تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام شپدیس (پتروشیمی پردیس)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل سهام شپدیس (پتروشیمی پردیس) با توجه به نمودار زیر همانطور که مشاهده می کنید سهام شپدیس در یک الگو به شکل خطوط موازی در حرکت است که در سقف خط موازی به...