برچسب : سهام شکلر

تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام شکلر و انتظار برای نوسانی مثبت

هادی جنگجو
سهام شکلر تحلیل تکنیکال شکلر همان طور که در نمودار سهام شکلر مشاهده می کنید این سهم بعد از رشد بسیار عالی در چند ماه گذشته اصلاح خود را در قالب الگوی کانال آغاز نموده...