دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل تکنیکال سهام شیران (س.صنایع شیمیایی ایران)

سهام شیران

تحلیل تکنیکال سهام شیران (صنایع‌ شیمیایی‌ ایران)

تحلیل سهام شیران (صنایع‌ شیمیایی‌ ایران)

تحلیل تکنیکال سهام شیران (صنایع‌ شیمیایی‌ ایران)…هدف قیمت دیگری که می توان به سهم داد رشد به اندازه عرض کانال در صورت شکست سقف پارالل است (در حدود محدوده قیمتی ۲۵۶۰۴ریال).