یکشنبه/ 13 آذر / 1401
تحلیل تکنیکال سهام شیران (س.صنایع شیمیایی ایران)

سهام شیران

تحلیل تکنیکال سهام شیران (صنایع‌ شیمیایی‌ ایران)

تحلیل سهام شیران (صنایع‌ شیمیایی‌ ایران)

تحلیل تکنیکال سهام شیران (صنایع‌ شیمیایی‌ ایران)…هدف قیمت دیگری که می توان به سهم داد رشد به اندازه عرض کانال در صورت شکست سقف پارالل است (در حدود محدوده قیمتی 25604ریال).